Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin sklepu

§ 1 Preambuła

1. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego askabutik.pl oraz zasady jego funkcjonowania.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego askabutik.pl jest firma  Aska.Butik Joanna Grotkowska Jarosław Ograczyk, ul. Wypoczynkowa 6, 95-010 Anielin Swędowski. NIP 7331363562
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu askabutik.pl jest Aska.Butik Joanna Grotkowska Jarosław Ograczyk, ul. Wypoczynkowa 6, 95-010 Anielin Swędowski. NIP 7331363562

§ 3 Definicje

 1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Klient– osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.
 • Konto– usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
 • Produkt– dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Cena Towaru– łączna cena płatna przez Klienta na rzecz Sprzedawcy, obejmująca cenę towaru powiększoną o ewentualne opłaty dodatkowe naliczane przez Sprzedawcę przy Zakupie, takie jak np.: koszt dostawy
 • Produkt– dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Sprzedawca Butik Joanna Grotkowska Jarosław Ograczyk, ul. Wypoczynkowa 6, 95-010 Anielin Swędowski, NIP 7331363562
 • Dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Formularz rejestracji– formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 • Formularz zamówienia– usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
 • Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
 • Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.
 • Newsletter– usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.
   

§ 4 Konto

1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego askabutik.pl jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.

2. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta. Każde konto posiada indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest nieodpłatne, dobrowolne i nieobowiązkowe.

3. Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, śledzenia nowości, promocji i wyprzedaży. 

§ 5 Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu bądź realizować zamówienie bez rejestracji. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

2. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.

3. Klient w kolejnych krokach ma możliwość wyboru sposobu dostawy towarów i metody płatności oraz jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.

4. Przed złożeniem zamówienia Klient winien zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale wymagana do poprawnego złożenia zamówienia.

5. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję i płacę” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.

6. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.

7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Warunki i termin płatności

1. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:

 • Płatność kurierowi przy odbiorze Towaru,
 • Płatność PayU

2. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w czasie 24h poprzez udostępnione przez nas formy płatności umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie automatycznie anulowane. 

§ 7 Warunki i termin dostawy zamówieni

1. Termin realizacji zamówień to 1-5 dni roboczych. 

2. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według cennika firm kurierskich.

3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz widoczne w trakcie składania Zamówienia.

4. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym.

5. Czas transportu produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze. Sprzedający nie ma wpływu na czas transportu deklarowany przez właściwą firmę kurierską.

6. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

 § 8 Reklamacje i zwroty

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres  kontakt@askabutik.pl

3. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: Aska.Butik Joanna Grotkowska Jarosław Ograczyk, ul. Wypoczynkowa 6, 95-010 Anielin Swędowski

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie askabutik.pl. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

5. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

6. W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt na kontakt@askabutik.pl nie później jednak niż w ciągu 24 godz od momentu odbioru przesyłki od kuriera.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@askabutik.pl

2. W przypadku odstąpienia od umowy konsument odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności. Sytuacja ta dotyczy w szczególności zwrotu bielizny.

3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy.

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar zgodnie z opisem:  
a. Przy płatności kurierowi za pobraniem na konto bankowe na numer konta podany w formularzu 
b. Przy płatności PayU na konto PayU

5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

§ 11 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.

3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

§ 12 Dane osobowe i pliki cookies

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w inny celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.

3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.

6. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.

7. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie askabutik.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl